Wie zijn wij?
Bestuur
Lid worden
Clubcompetitie
Organisatie kleindierensport
Clubnieuws en Agenda
Speciaal clubs
BESTUUR

De vereniging bestaat uit een algemene ledenvergadeing en een (dagelijks) bestuur. De algemene ledenvergadring is het hoogste orgaan binnen de vereniging, het bestuur wordt uit de leden gekozen en is belast met de dageljkse gang van zaken en voert de opdrachten van de algemene ledenvergadering uit. Het dagelijks bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een aantal algemeen bestuursleden. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en voor het bestuur uitgewerkt in het Huishoudelijk reglement


Het dagelijks bestuur bestaat uit:

- Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris
- Tentoonstellingscommissie